Eş anlamlı kelimeler

Eş Anlamlı kelimeler – Eş anlamlı Sözcükler – Eş anlamlısı Nedir? – Eş anlamlı kelimeler listesi – Eş anlamı nedir? – Eş anlamlısı – Eş anlamlı kelimeler nelerdir? – En anlam nedir?

Eş anlam Nedir?

Bir sözcüğün yerini tutan, aynı anlamı ifade eden, o kelimenin eşini temsil eden kelimelere eş anlamlı kelimeler denilmektedir.

En çok aranan eş anlamlı kelimeler

Vatanın eş anlamlısı “Yurt” sözcüğüdür.

Görev eş anlamlısı ”Vazife” sözcüğüdür.

Uzak eş anlamlısı ”Irak” sözcüğüdür.

Millet kelimesinin eş anlamlısı “Ulus“ sözcüğüdür.

Zor kelimesinin eş anlamlısı ”Güç” sözcüğüdür.

Kelimenin eş anlamlısı  “Sözcük” tür.

Nehir eş anlamlısı ”ırmak” sözcüğüdür.

Ev sözcüğünün eş anlamlısı ”hane” sözcüğüdür.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

A harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

Abide-Anıt

Acayip-Garip

Acıma-Merhamet

Açıkgöz-Kurnaz

Ad-İsim

Adale-Kas

Adet-Tane

Adıl-Zamir

Adi-Bayağı

Aferin-Bravo

Affetmek-Bağışlamak

Ahenk-Uyum

Akıl-Us

Aksi-Ters

Al –Kırmızı

Alaka –İlgi

Alaz-Alev

Alelade-Sıradan

Allah-Tanrı

Ama-Fakat

Ama-Kör

Amaç-Erek

Amade-Hazır

Amale-İşçi

Amel-İş

Ana-Anne

Anı-Hatıra

Aniden-Birden

Anlam-Mana

Anlatım-İfade

Ant-Yemin

Apse-İltihap

Araç-Vasıta

Arıza-Bozukluk

Arka-Geri

Armağan-Hediye

Art-Arka

Arzu-İstek

Asır-Yüzyıl

Asil-Soylu

Aş-Yemek

Aşırmak-Çalmak

Ata-Cet

Atak-Girişken

Atamak-Tayin Etmek

Atölye-İşlik

Avare-Serseri(Aylak)

Ayakyolu-Tuvalet

Ayraç-Parantez

Ayrıcalık-İmtiyaz

Aza-Üye

Acemi-Toy

Adalet-Hak

Aka-Büyük

Aleni-Açık

Ara-Fasıla

Ayakkabı-Pabuç

B harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

B

Bağışlamak –Affetmek

Bağnaz-Yobaz

Bakış-Nazar

Barış-Sulh

Basımevi-Matbaa

Basit-Yalın

Başkaldırı-İsyan

Başkan-Reis

Başkent-Başşehir

Başvuru-Müracaat

Batı-Garp

Bayağı-Adi

Bayındır-Mamur

Bayındırlık-İmar

Baytar-Veteriner

Beğeni-Gusto

Belde-Şehir

Belge-Vesika

Bellek-Hafıza

Bencil-Egoist

Benlik-Kişilik

Beraber-Birlikte

Bereket-Bolluk

Berrak-Duru

Besin-Gıda

Beyanat-Demeç

Beyaz-Ak

Beygir-At

Beyhude-Boşuna

Biçare-Zavallı

Biçim-Şekil

Bilakis-Tersine

Bilgin-Alim

Bilgisiz-Cahil

Bilhassa-Özellikle

Bilim-İlim

Bilgisiz-Cahil

Bilinç-Şuur

Bina-Yapı

Birden-Ani

Birdenbire-Aniden

Birey-Fert

Biricik-Tek

Bitki-Nebat

Boylam-Meridyen

Bozkır-Step

Bucak-Nahiye

Buğu-Buhar

Buhran-Bunalım

Buyruk-Emir

Büro-Ofis (Yazıhane)

Bacı-Kız Kardeş

Baş-Kafa

C – Ç harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

C – Ç

Cahil-Bilgisiz

Caka-Gösteriş

Camekan-Vitrin

Canlı-Diri

Cazibe-Çekim

Cehalet-Bilgisizlik

Celse-Oturum

Cenk-Savaş

Cenup-Güney

Cerahat-İrin

Cerrah-Operatör

Cesur-Yürekli

Cet-Ata

Cevap-Yanıt

Ceviz-Koz

Cılız-Sıska

Ciddi-Ağırbaşlı

Cihaz-Aygıt

Cihet-Yön

Cilt-Ten

Cimri-Pinti

Cimri-Hasis

Cin-Tür

Civar-Yöre

Cömert-Eli Açık

Cümle-Tümce

Cılız-Sıska

Ciddi-Ağırbaşlı

Cihet-Yön

Cilt-Ten

Cimri-Pinti

Cimri-Hasis

Cins-Tür

Civar-Yöre

Cömert-Eli Açık

Cümle-Tümce

Çabuk-Acele

Çağ-Devir

Çağdaş-Modern-Uygar

Çağrı-Davet

Çayır-Davet

Çehre-Yüz

Çeşit-Tür

Çeviri-Tercüme

Çığlık-Feryat

Çılgın-Deli

Çizelge-Cetvel

Çoğunluk-Ekseriyet

Çok-Fazla

Çamur-Balçık

Çare-Deva

D harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

D

Dahil-İç

Daimi-Sürekli

Darbe-Vuruş

Dargın-Küs

Darılmak-Küsmek

Davet-Çağrı

Defa-Kez

Değer-Kıymet

Değerli-Kıymetli

Değnek-Sopa

Deli-Çılgın

Delil-Kanıt

Deneme-Tecrübe

Denetim-Kontrol

Deney-Tecrübe

Deprem-Zerzele

Dergi-Mecmua

Derhal-Hemen

Deri-Ten

Derslik-Sınıf

Devamlı-Sürekli

Devinim-Hareket

Devir-Çağ

Devir-Tur

Devre-Dönem

Dışalım-İthalat

Dışsatım-İhracat

Diğer-Başka

Dil-Lisan

Dilbilgisi-Gramer

Diri-Canlı

Dize-Mısra

Doğa-Tabiat

Doğal-Tabii

Doğu-Şark

Doktor-Hekim

Donuk-Mat

Doruk-Zirve

Dönemeç:Viraj

Döşek:Yatak

Duru:Berrak

Durum:Vaziyet

Duygu:His

Düş:Rüya

Düşünce:Fikir

Düzen:Seviye

Düzmece:Sahte

Düzyazı:Nesir

Dilek:İstek

Dizi:Sıra

Dost:Arkadaş

E harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

E

Ebat: Boyut

Ebedi: Sonsuz

Ebeveyn. Ana-Baba

Edat: İlgeç

Efe: Zeybek

Egoist:Bencil

Ehemmiyet:Önem

Ek – İlave

Eklem: Mafsal

Ekonomi : İktisat

Elbise: Giysi

Emir: Buyruk

Emniyet: Güvenlik

Ender: Nadir

Endişe :Kaygı

Endüstri:Sanayi

Enkaz: Yıkıntı

Enlem: Paralel

Entari: Giysi

Enteresan: İlginç

Erek: Amaç

Esas: Temel

Eser: Yapıt

Esir: Tutsak

Etki: Tesir

Etraf: Çevre

Evvel: Önce

Eylem: Fiil

Eylemsi: Fiilimsi

Ev: Konut

Edebiyat: Yazın

Eda: Verme

F harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

F

Faaliyet: Etkinlik

Fakat: Ama-Lakin

Fakir: Yoksul-Fukara

Faktör-Unsur

Fare-Sıçan

Fark-Ayrım

Fasıla-Ara

Fayda-Yarar

Fazla-Çok

Fena-Kötü

Fert-Birey

Feza-Uzay

Fiil- Eylem

Fikir-Düşünce

File-Ağ

Füze-Roket

Felç-Nüzul

Fer-Işık

Faiz-Nema

G harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

G

Garip-Acayip

Garp-Batı

Gaye-Amaç

Gayret-Çaba

Gebe-Hamile

Gelecek-İstikbal-Ati

Gelenek-Anane

Gene-Yine

Genel-Umumi

Geri-Art

Gıda-Besin

Giysi-Elbise

Giz-Sır

Gizli-Saklı

Görev-Vazife

Gövde-Beden

Gramer-Dilbilgisi

Güç-Kuvvet-Zor

Güçlü-Kuvvetli

Güldürü-Komedi

Gülünç-Komik

Güney-Cenup

Güven-İtimat

Güz-Sonbahar

Gözlem-Rasat

Gökyüzü-Sema

Gezmek-Dolaşmak

H harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

H

Hal-Durum

Halbuki-Oysa

Ham-Olmamış

Hane-Ev

Hareket-Devinim

Hariç-Dış

Harp-Savaş

Hasis-Cimri-Pinti

Hasret-Özlem

Hassas-Duygulu

Hatıra-Anı

Hayal-Düş

Hayat-Yaşam

Haysiyet-Onur

Hediye-Armağan

Hekim-Doktor

Hayta-Serseri

Hela-Tuvalet-Wc

Hemen-Derhal

Hiddet-Öfke

Hikaye-Öykü

Hisse-Pay

Hudut-Sınır

Hususi-Özel

Hür-Özgür

Hısım-Akraba

Hasım-Düşman

Hareket-Devinim

Hadise-Olay

I – İ harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

I – İ 

Ilıca-Kaplıca

Irak-Uzak

Irgat-Rençber

Irk-Soy

Ira- Karakter

Irmak-Nehir

İcat-Buluş

İç-Dahil

İçten-Samimi

İdare-Yönetim

İhracat-Dışsatım

İhtiyar-Yaşlı

İhtiyaç-Gereksinim

İkaz-Uyarı

İktisat-Ekonomi

İlave-Ek

İlgeç-Edat

İlgi-Alaka

İlginç-Enteresan

İlim-Bilim

İmar-Bayındır

İmkan-Olanak

İsim-Ad

İskemle-Sandalye

İthalat-Dışalım

İtibar-Saygınlık

İtimat-Güven

İtina-Özen

İzah-Açıklama

İdadi-Lise

İlan-Duyuru

İlişki-Münasebet-Temas

İmtihan-Sınav

J harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

J

Jeoloji-Yer Bilimi

K harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

K

Kabiliyet-Yetenek

Kabus-Karabasan

Kafa-Baş

Kafi-Yeter

Kafiye-Uyak

Kalite-Nitelik

Kalp-Yürek

Kamu-Halk

Kanıt-Delil

Kapital-Anamal-Sermaye

Kanun-Yasa

Kara-Siyah

Karşın-Rağmen

Karşıt-Zıt

Kas-Adale

Katı-Sert

Kati-Kesin

Kayıp-Yitik

Keder-Acı

Kelime –Sözcük

Kenar-Kıyı

Kent-Şehir

Kere-Defa-Kez

Kesin- Kati

Kırmızı-Al

Kıyı-Sahil

Kir-Pislik

Kirli-Pis

Kişi-Şahıs

Kocaman-İri

Komedi-Güldürü

Komik-Gülünç

Kontrol-Denetim

Konuk-Misafir

Konut-Ev

Koşul-Şart

Kural-Kaide

Kuruluş-Müessese-Kurum

Kuşku-Şüphe

Kutsal-Mukaddes

Kuvvet-Güç

Kuzey-Şimal

Küme-Grup

Küs-Dargın

Kılavuz-Rehber

Kolay-Basit

L harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

L

Laf-Söz

Lahza-An

Lider-Önder

Lisan-Dil

Lüzumlu-Gerekli

Lüzumsuz-Gereksiz

Lal-Dilsiz

Lama-Deve

Lafazan-Geveze

M harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

M

Mabet-Tapınak

Macera-Serüven

Mafsal-Eklem

Mağlup-Yenik

Mahalli-Yerel

Mahcup-Utangaç

Mahluk- Yaratık

Mahpushane-Hapishane

Mahsul-Ürün

Mana-Anlam

Manzara-Görünüm

Matbaa-Basımevi

Matem-Yas

Mebus-Milletvekili

Mecbur-Zorunlu

Mecmua-Dergi

Medeni-Uygar

Medeniyet-Uygarlık

Mektep-Okul

Melodi-Ezgi

Menfaat-Çıkar

Menfi-Olumsuz

Menkul-Taşınır

Meridyen-Boylam

Mesafe-Ara

Mesela-Örneğin

Mesele-Sorun

Mesken-Konuk

Meslek-İş

Mesul-Sorumlu

Mesut-Mutlu

Meşhur-Ünlü

Meşrubat-İçecek

Mevcut-Var

Meydan-Alan

Millet-Ulus

Milletvekili-Mebus

Milli-Ulusal

Misafir-Konuk

Misal-Örnek

Misli-Katı

Muavin-Yardımcı

Muharebe-Savaş

Muhtelif-Çeşitli

Muştu-Müjde

Müessese-Kurum-Kuruluş

Mühim-Önemli

Mükafat-Ödül

Müsabaka-Yarışma

Müsait-Uygun

Müspet-Olumlu

Müstahsil-Üretici

Müstakil-Bağımsız

Müşteri-Alıcı

Merkep-Eşek

Mani-Engel

Mübarek-Kutsal

Muallim-Öğretmen

Mektup-Name

Merasim-Tören

N harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

N

Nadir-Ender

Nakil-Atama-Taşıma

Nasihat-Öğüt

Nebat-Bitki

Neden-Sebep

Nefes-Soluk

Nehir-Irmak

Nem-Rutubet

Nesil-Kuşak

Nesir-Düzyazı

Neşe-Sevinç

Netice-Sonuç

Nispet-Oran

Nitelik-Kalite

Noksan-Eksik

Numune-Örnek

Nutuk-Söylev

Nakit-Para-Akça

Nakliyeci-Taşımacı

Namzet-Aday

O – Ö harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

O – Ö

Okul-Mektep

Olanak-İmkan

Olası-Mümkün

Olay-Vaka

Olumlu-Müspet

Olumsuz-Menfi

Onarım-Tamir

Onay-Tasdik

Onur-Şeref

Oran-Nispet

Otlak-Mera

Oy-Rey

Ozan-Şair

Öbek-Grup

Öbür-Diğer

Ödenti-Aidat

Ödlek-Korkak

Ödül-Mükafat

Ödün-Taviz

Öfke-Hiddet

Öğe-Unsur

Öğrenci-Talebe

Öğrenim-Tahsil

Öğüt-Nasihat

Ömür-Hayat-Yaşam

Önce-Evvel

Önder-Lider

Önemli-Mühim

Öneri-Teklif

Önlem-Tedbir

Örgüt-Teşkilat

Örneğin-Mesele

Örnek-Misal

Öteki-Diğeri

Ötürü-Dolayı

Öykü-Hikaye

Özel-Hususi

Özen-İtina

Özgün-Orijinal

Özgür-Hür

Özlem-Hasret

P harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

P

Pabuç-Ayakkabı

Pasif-Edilgen

Pinti-Cimri

Pis-Kirli

Politika-Siyaset

R harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

R

Rağmen-Karşın

Rastlantı-Tesadüf

Rey-Oy

Rutubet-Nem

Rüya-Düş

Rüzgar-Yel

Problem-Sorun

Rüştiye-Ortaokul

S harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

S

Sade-Yalın

Sağlık-Sıhhat

Saha-Alan

Sahil-Kıyı-Yalı

Saldırı-Hücum

Samimi-İçten

Sanayi-Endüstri

Sandalye-İskemle

Savaş-Harp

Saz-Çalgı

Sebep-Neden

Sene-Yıl

Sermaye-Kapital

Serüven-Macera

Sıçan-Fare

Sıhhat-Sağlık

Sır-Giz

Sima-Yüz

Siyah-Kara

Siyaset-Politika

Son-Nihayet

Sonuç-Netice

Sorun Mesele

Soylu-Asil

Sömestri-Yarıyıl

Söylev-Nutuk

Sözcük-Kelime

Sulh-Barış

Suni-Yapay

Surat-Yüz

Sürat-Hız

Sürekli-Devamlı

Sevinç-Mutluluk

Sınıf-Derslik

Sonbahar-Güz

Sorumluluk-Mesuliyet

Sözlük-Lügat

Sınav-İmtihan

Ş harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

Ş

Şafak-Tan

Şahıs-Kişi

Şahit-Tanık

Şair-Ozan

Şans-Talih

Şark-Doğu

Şart-Koşul

Şayet-Eğer

Şef-Lider-Önder

Şehir-Kent

Şekil-Biçim

Şen-Neşeli

Şeref-Onur

Şöhret-Ün

Şuur-Bilinç

Şüphe-Kuşku

Şaka-Latife

T harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

T

Tabiat-Doğa

Tabii-Doğal

Tabip-Hekim-Doktor

Talebe-Öğrenci

Talih-Şans

Tamir-Onarım

Tane-Adet

Tanık-Şahit

Tanım-Tarif

Tapınak-Mabet

Taraf-Yan

Tarım-Ziraat

Tarif-Tanım

Tasdik-Onay

Tebrik-Kutlama

Tecrübe-Deney

Tedbir-Önlem

Teklif-Öneri

Tekrar-Yine

Temel-Esas

Tercüme-Çeviri

Tertip-Düzen

Tesadüf-Rastlantı

Tesir-Etki

Toplum- Cemiyet

Tören –Merasim

Tuhaf-Garip

Tutsak-Esir

Tuvalet-Hela-Wc

Tüm-Bütün

Tümör-Ur

Tümce-Cümle

Tren-Şimendifer-Katar

Tartışma-Münakaşa

U – Ü harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

U – Ü

Uçurum-Yar

Ufak-Küçük

Uğraş-İş

Ulu-Yüce

Ulus-Millet

Umumi-Genel

Umut-Ümit

Unsur-Öğe

Us-Akıl

Uyarı-İkaz

Uygar-Medeni

Uyum-Ahenk

Uzak-Irak

Uzay-Feza

Uçak-Tayyare

Usta-Ehil

Ümit-Umut

Ünlü-Meşhur

Ürün-Mahsul

Üye-Aza

Ülke-Diyar-Memleket

Ülkü-İdeal

Üleş-Pay

Ürem-Faiz

V harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

V

Vaka-Olay

Vakit-Zaman

Varlıklı-Zengin

Vasıta-Araç

Vatan-Yurt

Vazife-Görev

Vaziyet-Durum

Vesika-Belge

Viraj-Dönemeç

Vücut-Gövde

Vilayet-İl

Veteriner-Baytar

Y harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

Y

Yalın-Sade

Yan-Taraf

Yanıt-Cevap

Yapay-Suni

Yapıt-Eser

Yar-Uçurum

Yaratık-Mahluk

Yardımcı-Muavin

Yargıç-Hakim

Yarıyıl-Sömestri

Yas-Matem

Yasa-Kanun

Yaş-Islak

Yaşam-Hayat-Ömür

Yaşlı-İhtiyar

Yazı-Ova

Yazım-İmla

Yekün-Toplam

Yel-Rüzgar

Yerel-Mahalli

Yetenek-Kabiliyet

Yıl-Sene

Yine-Tekrar

Yitik-Kayıp

Yoksul-Fakir-Fukara

Yöntem-Metot

Yurt-Vatan

Yüce-Ulu

Yürek-Kalp

Yüz-Surat-Sima-Çehre

Yüzyıl-Asır

Yemek-Aş

Z harfi ile başlıyan eş anlamlı kelimeler

Z

Zaman-Vakit

Zarar-Ziyan

Zengin-Varlıklı

Zeybek-Efe

Zıt-Karşıt

Ziraat-Tarım

Ziyan-Zarar

Zor-Güç

Zorunlu-Mecburi

Zırnık-Metelik

Zehir-Agu

Zabit-Subay

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Geri bildirim: Yan Anlam Örnekleri | Bitercih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu